Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic    

Els graus són les noves titulacions que resulten de l’adaptació de les antigues llicenciatures a l’espai europeu d’educació superior; això vol dir que són immediatament homologats a tota la Unió Europea. El curs 2008/09 la Facultat de Lletres engegarà tres graus, pioners al sistema universitari català i espanyol: Geografia i Ordenació del Territori, Història i Història de l'Art.
Aquest graus racionalitzen els mecanismes docents i harmonitzen els itineraris curriculars per tal d'optimitzar l'aprenentatge. S'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), al mateix temps que s'inicia l'alumnat en la recerca. Un avantatge notori és l'articulació dels programes dels tres graus per garantir una sèrie de coneixements comuns a les ciències socials i humanitats, així com l'adopció d'un horari que eviti encavalcaments i permeti l'aprofitament màxim del temps de l'alumnat, concentrant les activitats presencials als matins.
Per tal de sistematitzar aquesta articulació, els tres graus comparteixen una mateixa estructura educativa que anomenem Programa Formatiu de Grau d’Art, Geografia i Història. Aquesta estructura implica que els tres graus ofereixen la mateixa formació en matèries bàsiques (deu assignatures amb un total de 75 ECTS) i les mateixes matèries optatives (set assignatures amb un total de 42 ECTS).
Els estudis d'Història de l’Art s’orienten actualment a formar l’alumne des d’una òptica integral, tant formalista com iconològica, amb la clara aspiració d’ampliar al màxim la formació dins del camp dels audiovisuals i de les arts de l’espectacle.


DÍPTIC INFORMATIU